Slipper lobsters from Atlantic waters: revision of Scyllarus Fabricius, 1775 (Crustacea: Scyllaridae) using a multiple-evidence approach

Slipper lobsters from Atlantic waters: revision of Scyllarus Fabricius, 1775 (Crustacea: Scyllaridae) using a multiple-evidence approach

Type Thesis
Date 2020-06
Language English, Spanish
Other localization http://roderic.uv.es/handle/10550/75468
Author(s) Genis Armero Rebeca1
University Universitat de València
Discipline Biodiversitat i Biologia Evolutiva
Thesis supervisor Ferran Palero Pastor
Thesis co-supervisor Capaccioni Azzati Romana
Abstract <p>Les llagostes de l&rsquo;infraordre Achelata s&oacute;n crustacis dec&agrave;podes amb un elevat inter&egrave;s comercial i que tenen un paper fonamental en diferents ecosistemes marins (Holthuis 1991). Disposar d&rsquo;informaci&oacute; completa sobre la biologia de les llagostes, i en particular sobre la seua din&agrave;mica poblacional i reclutament larval, &eacute;s fonamental per poder gestionar les pesqueries d&rsquo;una manera efica&ccedil; i sostenible. Les difer&egrave;ncies morfol&ograve;giques entre les larves i els adults han dificultat tradicionalment la identificaci&oacute; dels estadis larvals de llagosta. Tanmateix, gr&agrave;cies a les noves eines moleculars, aquestes dificultats han sigut minimitzades en els &uacute;ltims anys. En concret, l&rsquo;&uacute;s del gen codificant per a la citocrom oxidasa 1 (COX1) o codi de barres d&rsquo;ADN (conegut com DNA barcoding en angl&egrave;s) permet identificar les mostres de pl&agrave;ncton a nivell d&rsquo;esp&egrave;cie. El codi de barres d&rsquo;ADN s&rsquo;ha aplicat amb &egrave;xit en l&rsquo;estudi de larves de llagosta al Mediterrani (Palero et al. 2011; Palero et al. 2014b; Palero et al. 2016). Tot i aix&ograve;, les larves de la majoria d&rsquo;esp&egrave;cies presents a l&rsquo;oce&agrave; Atl&agrave;ntic oriental encara s&oacute;n desconegudes. Aquesta tesi inclou el major nombre de larves de Scyllarinae identificades mitjan&ccedil;ant m&egrave;todes moleculars fins al moment. Campanyes oceanogr&agrave;fiques recents, dirigides a la investigaci&oacute; del bentos i del pl&agrave;ncton d&rsquo;aig&uuml;es atl&agrave;ntiques, ens han perm&egrave;s accedir a una gran quantitat de mostres de la costa africana i la Macaron&egrave;sia. Afortunadament, el pl&agrave;ncton obtingut fou emmagatzemat en etanol, fet que ens ha possibilitat la realitzaci&oacute; de probes moleculars per identificar el material a nivell d&rsquo;esp&egrave;cie. Els resultats obtinguts ens han perm&egrave;s tamb&eacute; adre&ccedil;ar diferents q&uuml;estions sobre el cicle larval i l&rsquo;evoluci&oacute; de les llagostes africanes.</p>
Full Text
File Pages Size Access
Publisher's official version 160 10 MB Open access
Top of the page

How to cite 

Genis Armero Rebeca (2020). Slipper lobsters from Atlantic waters: revision of Scyllarus Fabricius, 1775 (Crustacea: Scyllaridae) using a multiple-evidence approach / Slipper lobsters from Atlantic waters: revision of Scyllarus Fabricius, 1775 (Crustacea: Scyllaridae) using a multiple-evidence approach. PhD Thesis, Universitat de València. https://archimer.ifremer.fr/doc/00651/76288/