Related datasets


Abe, Manabu, Hajima, Tomohiro, Arakawa, Osamu, Suzuki, Tatsuo, Komuro, Yoshiki, Ogura, Tomoo, Ogochi, Koji, Watanabe, Michio, Yamamoto, Akitomo, Tatebe, Hiroaki, Noguchi, Maki A., Ohgaito, Rumi, Ito, Akinori, Yamazaki, Dai, Ito, Akihiko, Takata, Kumiko, Watanabe, Shingo, Kawamiya, Michio, Tachiiri, Kaoru (2021). MIROC MIROC-ES2L model output prepared for CMIP6 VolMIP volc-pinatubo-strat. Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/esgf/cmip6.5781

Abe, Manabu, Hajima, Tomohiro, Arakawa, Osamu, Suzuki, Tatsuo, Komuro, Yoshiki, Ogura, Tomoo, Ogochi, Koji, Watanabe, Michio, Yamamoto, Akitomo, Tatebe, Hiroaki, Noguchi, Maki A., Ohgaito, Rumi, Ito, Akinori, Yamazaki, Dai, Ito, Akihiko, Takata, Kumiko, Watanabe, Shingo, Kawamiya, Michio, Tachiiri, Kaoru (2021). MIROC MIROC-ES2L model output prepared for CMIP6 VolMIP volc-pinatubo-full. Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/esgf/cmip6.5779

Abe, Manabu, Hajima, Tomohiro, Arakawa, Osamu, Suzuki, Tatsuo, Komuro, Yoshiki, Ogura, Tomoo, Ogochi, Koji, Watanabe, Michio, Yamamoto, Akitomo, Tatebe, Hiroaki, Noguchi, Maki A., Ohgaito, Rumi, Ito, Akinori, Yamazaki, Dai, Ito, Akihiko, Takata, Kumiko, Watanabe, Shingo, Kawamiya, Michio, Tachiiri, Kaoru (2021). MIROC MIROC-ES2L model output prepared for CMIP6 VolMIP volc-long-eq. Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/esgf/cmip6.5776

Abe, Manabu, Hajima, Tomohiro, Arakawa, Osamu, Suzuki, Tatsuo, Komuro, Yoshiki, Ogura, Tomoo, Ogochi, Koji, Watanabe, Michio, Yamamoto, Akitomo, Tatebe, Hiroaki, Noguchi, Maki A., Ohgaito, Rumi, Ito, Akinori, Yamazaki, Dai, Ito, Akihiko, Takata, Kumiko, Watanabe, Shingo, Kawamiya, Michio, Tachiiri, Kaoru (2021). MIROC MIROC-ES2L model output prepared for CMIP6 VolMIP. Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/esgf/cmip6.918

Abe, Manabu, Hajima, Tomohiro, Arakawa, Osamu, Suzuki, Tatsuo, Komuro, Yoshiki, Ogura, Tomoo, Ogochi, Koji, Watanabe, Michio, Yamamoto, Akitomo, Tatebe, Hiroaki, Noguchi, Maki A., Ohgaito, Rumi, Ito, Akinori, Yamazaki, Dai, Ito, Akihiko, Takata, Kumiko, Watanabe, Shingo, Kawamiya, Michio, Tachiiri, Kaoru (2021). MIROC MIROC-ES2L model output prepared for CMIP6 VolMIP volc-pinatubo-surf. Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/esgf/cmip6.5782

Ohgaito, Rumi, Tachiiri, Kaoru, Abe, Manabu, Hajima, Tomohiro, Arakawa, Osamu, Suzuki, Tatsuo, Komuro, Yoshiki, Ogochi, Koji, Watanabe, Michio, Yamamoto, Akitomo, Tatebe, Hiroaki, Noguchi, Maki A., Ito, Akinori, Yamazaki, Dai, Ito, Akihiko, Takata, Kumiko, Watanabe, Shingo, Kawamiya, Michio (2021). MIROC MIROC-ES2L model output prepared for CMIP6 DAMIP ssp245-cov-strgreen. Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/esgf/cmip6.15261

Ohgaito, Rumi, Tachiiri, Kaoru, Abe, Manabu, Hajima, Tomohiro, Arakawa, Osamu, Suzuki, Tatsuo, Komuro, Yoshiki, Ogochi, Koji, Watanabe, Michio, Yamamoto, Akitomo, Tatebe, Hiroaki, Noguchi, Maki A., Ito, Akinori, Yamazaki, Dai, Ito, Akihiko, Takata, Kumiko, Watanabe, Shingo, Kawamiya, Michio (2021). MIROC MIROC-ES2L model output prepared for CMIP6 DAMIP ssp245-cov-modgreen. Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/esgf/cmip6.15260

Ohgaito, Rumi, Tachiiri, Kaoru, Abe, Manabu, Hajima, Tomohiro, Arakawa, Osamu, Suzuki, Tatsuo, Komuro, Yoshiki, Ogochi, Koji, Watanabe, Michio, Yamamoto, Akitomo, Tatebe, Hiroaki, Noguchi, Maki A., Ito, Akinori, Yamazaki, Dai, Ito, Akihiko, Takata, Kumiko, Watanabe, Shingo, Kawamiya, Michio (2021). MIROC MIROC-ES2L model output prepared for CMIP6 DAMIP ssp245-cov-fossil. Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/esgf/cmip6.15259

Hajima, Tomohiro, Abe, Manabu, Arakawa, Osamu, Suzuki, Tatsuo, Komuro, Yoshiki, Ogochi, Koji, Watanabe, Michio, Yamamoto, Akitomo, Tatebe, Hiroaki, Noguchi, Maki A., Ohgaito, Rumi, Ito, Akinori, Yamazaki, Dai, Ito, Akihiko, Takata, Kumiko, Watanabe, Shingo, Kawamiya, Michio, Tachiiri, Kaoru (2020). MIROC MIROC-ES2L model output prepared for CMIP6 CMIP esm-hist. Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/esgf/cmip6.5496

Hajima, Tomohiro, Ito, Akihiko, Abe, Manabu, Arakawa, Osamu, Suzuki, Tatsuo, Komuro, Yoshiki, Ogura, Tomoo, Ogochi, Koji, Watanabe, Michio, Yamamoto, Akitomo, Tatebe, Hiroaki, Noguchi, Maki A., Ohgaito, Rumi, Ito, Akinori, Yamazaki, Dai, Takata, Kumiko, Watanabe, Shingo, Kawamiya, Michio, Tachiiri, Kaoru (2020). MIROC MIROC-ES2L model output prepared for CMIP6 LUMIP hist-noLu. Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/esgf/cmip6.5584

Hajima, Tomohiro, Tachiiri, Kaoru, Kawamiya, Michio (2020). MIROC MIROC-ES2L model output prepared for CMIP6 C4MIP esm-1pctCO2. Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/esgf/cmip6.10750

Hajima, Tomohiro, Tachiiri, Kaoru, Kawamiya, Michio (2020). MIROC MIROC-ES2L model output prepared for CMIP6 C4MIP esm-1pct-brch-750PgC. Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/esgf/cmip6.10748

Hajima, Tomohiro, Tachiiri, Kaoru, Kawamiya, Michio (2020). MIROC MIROC-ES2L model output prepared for CMIP6 C4MIP esm-1pct-brch-2000PgC. Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/esgf/cmip6.10746

Hajima, Tomohiro, Tachiiri, Kaoru, Kawamiya, Michio (2020). MIROC MIROC-ES2L model output prepared for CMIP6 C4MIP esm-1pct-brch-1000PgC. Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/esgf/cmip6.10744

Ohgaito, Rumi, Abe-Ouchi, Ayako, Abe, Manabu, Arakawa, Osamu, Ogochi, Koji, Hajima, Tomohiro, Watanabe, Michio, Yamamoto, Akitomo, Tatebe, Hiroaki, Noguchi, Maki A., Ito, Akinori, Yamazaki, Dai, Ito, Akihiko, Takata, Kumiko, Watanabe, Shingo, Kawamiya, Michio, Tachiiri, Kaoru (2020). MIROC MIROC-ES2L model output prepared for CMIP6 PMIP past1000. Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/esgf/cmip6.5666

Ohgaito, Rumi, Tachiiri, Kaoru, Abe, Manabu, Hajima, Tomohiro, Arakawa, Osamu, Suzuki, Tatsuo, Komuro, Yoshiki, Ogochi, Koji, Watanabe, Michio, Yamamoto, Akitomo, Tatebe, Hiroaki, Noguchi, Maki A., Ito, Akinori, Yamazaki, Dai, Ito, Akihiko, Takata, Kumiko, Watanabe, Shingo, Kawamiya, Michio (2020). MIROC MIROC-ES2L model output prepared for CMIP6 DAMIP ssp245-covid. Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/esgf/cmip6.15262

Ohgaito, Rumi, Tachiiri, Kaoru, Abe, Manabu, Hajima, Tomohiro, Arakawa, Osamu, Suzuki, Tatsuo, Komuro, Yoshiki, Ogochi, Koji, Watanabe, Michio, Yamamoto, Akitomo, Tatebe, Hiroaki, Noguchi, Maki A., Ito, Akinori, Yamazaki, Dai, Ito, Akihiko, Takata, Kumiko, Watanabe, Shingo, Kawamiya, Michio (2020). MIROC MIROC-ES2L model output prepared for CMIP6 DAMIP. Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/esgf/cmip6.15241

Watanabe, Michio, Yamamoto, Akitomo, Noguchi, Maki A., Komuro, Yoshiki, Abe, Manabu, Arakawa, Osamu, Kawamiya, Michio (2020). MIROC MIROC-ES2L model output prepared for CMIP6 OMIP omip1-spunup. Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/esgf/cmip6.5652

Watanabe, Michio, Yamamoto, Akitomo, Noguchi, Maki A., Komuro, Yoshiki, Abe, Manabu, Arakawa, Osamu, Kawamiya, Michio (2020). MIROC MIROC-ES2L model output prepared for CMIP6 OMIP omip1. Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/esgf/cmip6.5650

Watanabe, Michio, Yamamoto, Akitomo, Noguchi, Maki A., Komuro, Yoshiki, Abe, Manabu, Arakawa, Osamu, Kawamiya, Michio (2020). MIROC MIROC-ES2L model output prepared for CMIP6 OMIP. Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/esgf/cmip6.934

Hajima, Tomohiro, Abe, Manabu, Arakawa, Osamu, Suzuki, Tatsuo, Komuro, Yoshiki, Ogura, Tomoo, Ogochi, Koji, Watanabe, Michio, Yamamoto, Akitomo, Tatebe, Hiroaki, Noguchi, Maki A., Ohgaito, Rumi, Ito, Akinori, Yamazaki, Dai, Ito, Akihiko, Takata, Kumiko, Watanabe, Shingo, Kawamiya, Michio, Tachiiri, Kaoru (2019). MIROC MIROC-ES2L model output prepared for CMIP6 CMIP 1pctCO2. Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/esgf/cmip6.5370

Hajima, Tomohiro, Abe, Manabu, Arakawa, Osamu, Suzuki, Tatsuo, Komuro, Yoshiki, Ogura, Tomoo, Ogochi, Koji, Watanabe, Michio, Yamamoto, Akitomo, Tatebe, Hiroaki, Noguchi, Maki A., Ohgaito, Rumi, Ito, Akinori, Yamazaki, Dai, Ito, Akihiko, Takata, Kumiko, Watanabe, Shingo, Kawamiya, Michio, Tachiiri, Kaoru (2019). MIROC MIROC-ES2L model output prepared for CMIP6 CMIP historical. Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/esgf/cmip6.5602

Hajima, Tomohiro, Abe, Manabu, Arakawa, Osamu, Suzuki, Tatsuo, Komuro, Yoshiki, Ogura, Tomoo, Ogochi, Koji, Watanabe, Michio, Yamamoto, Akitomo, Tatebe, Hiroaki, Noguchi, Maki A., Ohgaito, Rumi, Ito, Akinori, Yamazaki, Dai, Ito, Akihiko, Takata, Kumiko, Watanabe, Shingo, Kawamiya, Michio, Tachiiri, Kaoru (2019). MIROC MIROC-ES2L model output prepared for CMIP6 CMIP piControl. Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/esgf/cmip6.5710

Hajima, Tomohiro, Ito, Akihiko, Abe, Manabu, Arakawa, Osamu, Suzuki, Tatsuo, Komuro, Yoshiki, Ogura, Tomoo, Ogochi, Koji, Watanabe, Michio, Yamamoto, Akitomo, Tatebe, Hiroaki, Noguchi, Maki A., Ohgaito, Rumi, Ito, Akinori, Yamazaki, Dai, Takata, Kumiko, Watanabe, Shingo, Kawamiya, Michio, Tachiiri, Kaoru (2019). MIROC MIROC-ES2L model output prepared for CMIP6 LUMIP ssp370-ssp126Lu. Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/esgf/cmip6.5755

Hajima, Tomohiro, Ito, Akihiko, Abe, Manabu, Arakawa, Osamu, Suzuki, Tatsuo, Komuro, Yoshiki, Ogura, Tomoo, Ogochi, Koji, Watanabe, Michio, Yamamoto, Akitomo, Tatebe, Hiroaki, Noguchi, Maki A., Ohgaito, Rumi, Ito, Akinori, Yamazaki, Dai, Takata, Kumiko, Watanabe, Shingo, Kawamiya, Michio, Tachiiri, Kaoru (2019). MIROC MIROC-ES2L model output prepared for CMIP6 LUMIP ssp126-ssp370Lu. Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/esgf/cmip6.5744

Hajima, Tomohiro, Kawamiya, Michio, Tachiiri, Kaoru, Abe, Manabu, Arakawa, Osamu, Suzuki, Tatsuo, Komuro, Yoshiki, Ogochi, Koji, Watanabe, Michio, Yamamoto, Akitomo, Tatebe, Hiroaki, Noguchi, Maki A., Ohgaito, Rumi, Ito, Akinori, Yamazaki, Dai, Ito, Akihiko, Takata, Kumiko, Watanabe, Shingo (2019). MIROC MIROC-ES2L model output prepared for CMIP6 C4MIP 1pctCO2-rad. Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/esgf/cmip6.5378

Hajima, Tomohiro, Kawamiya, Michio, Tachiiri, Kaoru, Abe, Manabu, Arakawa, Osamu, Suzuki, Tatsuo, Komuro, Yoshiki, Ogochi, Koji, Watanabe, Michio, Yamamoto, Akitomo, Tatebe, Hiroaki, Noguchi, Maki A., Ohgaito, Rumi, Ito, Akinori, Yamazaki, Dai, Ito, Akihiko, Takata, Kumiko, Watanabe, Shingo (2019). MIROC MIROC-ES2L model output prepared for CMIP6 C4MIP hist-bgc. Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/esgf/cmip6.5582

O'ishi, Ryouta, Abe-Ouchi, Ayako, Ohgaito, Rumi, Abe, Manabu, Arakawa, Osamu, Ogochi, Koji, Hajima, Tomohiro, Watanabe, Michio, Yamamoto, Akitomo, Tatebe, Hiroaki, Noguchi, Maki A., Ito, Akinori, Yamazaki, Dai, Ito, Akihiko, Takata, Kumiko, Watanabe, Shingo, Kawamiya, Michio, Tachiiri, Kaoru (2019). MIROC MIROC-ES2L model output prepared for CMIP6 PMIP lig127k. Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/esgf/cmip6.5645

Ohgaito, Rumi, Abe-Ouchi, Ayako, Abe, Manabu, Arakawa, Osamu, Ogochi, Koji, Hajima, Tomohiro, Watanabe, Michio, Yamamoto, Akitomo, Tatebe, Hiroaki, Noguchi, Maki A., Ito, Akinori, Yamazaki, Dai, Ito, Akihiko, Takata, Kumiko, Watanabe, Shingo, Kawamiya, Michio, Tachiiri, Kaoru (2019). MIROC MIROC-ES2L model output prepared for CMIP6 PMIP midHolocene. Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/esgf/cmip6.5646

Ohgaito, Rumi, Abe-Ouchi, Ayako, Abe, Manabu, Arakawa, Osamu, Ogochi, Koji, Hajima, Tomohiro, Watanabe, Michio, Yamamoto, Akitomo, Tatebe, Hiroaki, Noguchi, Maki A., Ito, Akinori, Yamazaki, Dai, Ito, Akihiko, Takata, Kumiko, Watanabe, Shingo, Kawamiya, Michio, Tachiiri, Kaoru (2019). MIROC MIROC-ES2L model output prepared for CMIP6 PMIP lgm. Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/esgf/cmip6.5644

Tachiiri, Kaoru, Abe, Manabu, Hajima, Tomohiro, Arakawa, Osamu, Suzuki, Tatsuo, Komuro, Yoshiki, Ogochi, Koji, Watanabe, Michio, Yamamoto, Akitomo, Tatebe, Hiroaki, Noguchi, Maki A., Ohgaito, Rumi, Ito, Akinori, Yamazaki, Dai, Ito, Akihiko, Takata, Kumiko, Watanabe, Shingo, Kawamiya, Michio (2019). MIROC MIROC-ES2L model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP ssp370. Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/esgf/cmip6.5751

Tachiiri, Kaoru, Abe, Manabu, Hajima, Tomohiro, Arakawa, Osamu, Suzuki, Tatsuo, Komuro, Yoshiki, Ogochi, Koji, Watanabe, Michio, Yamamoto, Akitomo, Tatebe, Hiroaki, Noguchi, Maki A., Ohgaito, Rumi, Ito, Akinori, Yamazaki, Dai, Ito, Akihiko, Takata, Kumiko, Watanabe, Shingo, Kawamiya, Michio (2019). MIROC MIROC-ES2L model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP ssp245. Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/esgf/cmip6.5745

Tachiiri, Kaoru, Abe, Manabu, Hajima, Tomohiro, Arakawa, Osamu, Suzuki, Tatsuo, Komuro, Yoshiki, Ogochi, Koji, Watanabe, Michio, Yamamoto, Akitomo, Tatebe, Hiroaki, Noguchi, Maki A., Ohgaito, Rumi, Ito, Akinori, Yamazaki, Dai, Ito, Akihiko, Takata, Kumiko, Watanabe, Shingo, Kawamiya, Michio (2019). MIROC MIROC-ES2L model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP ssp126. Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/esgf/cmip6.5742

Tachiiri, Kaoru, Abe, Manabu, Hajima, Tomohiro, Arakawa, Osamu, Suzuki, Tatsuo, Komuro, Yoshiki, Ogochi, Koji, Watanabe, Michio, Yamamoto, Akitomo, Tatebe, Hiroaki, Noguchi, Maki A., Ohgaito, Rumi, Ito, Akinori, Yamazaki, Dai, Ito, Akihiko, Takata, Kumiko, Watanabe, Shingo, Kawamiya, Michio (2019). MIROC MIROC-ES2L model output prepared for CMIP6 ScenarioMIP ssp119. Earth System Grid Federation. https://doi.org/10.22033/esgf/cmip6.5740